+420 734 578 061

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.plastovy-svet.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel zaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

U objednávky je nutné uvést tyto údaje:

- jméno, příjmení, fakturační adresa (popř. dodací adresa - pokud je rozdílná od fakturační adresy)

- telefonické spojení, emailovou adresu

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.

Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné apod.).

V takovém případě bude zákazník kontaktován a informován o dalším postupu.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, za podmínek, které si vzájemně sjednají, a do doby expedice.

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Provozovatel internetového obchodu si s ohledem na zkvalitňování služeb vyhrazuje možnost změny dopravce bez ohledu na volbu zákazníka. Důvodem je fakt, že v určitých ročních obdobích někteří přepravci nejsou schopní dodržet termín dodání.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

Zboží je možné v plné výši uhradit:

- osobně v provozovně dodavatele

- dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby

- bankovním převodem (nutná platba předem)

- složenkou

Převzetí zboží

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Doporučujeme proto si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Viz. Záruční podmínky a reklamace.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce.

Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Odběrná místa:

Osobní odběr Třinec                                     Třinec Komenského 389

Osobní odběr Třinec                                     Třinec Náměstí Míru 633

Osobní odběr Jablunkov                             Jablunkov Mariánské náměstí 19

Osobní odběr Jablunkov                             Jablunkov Bukovecká 609

Osobní odběr Český Těšín                          Český Těšín Hlavní Třída 87/2

Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu se zákonem 367/2000 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Dodavatel www.plastovy-svet.cz je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Pokud chce zákazník odstoupit od smlouvy, kontaktuje internetový obchod, kde bude informován o dalším postupu.

email: info@plastovy-svet.cz

mobil: +420 734 578 061

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na sídlo firmy, které je uvedeno na faktuře, a to na své vlastní náklady. Po doručení dodavateli www.plastovy-svet.cz  posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen uhradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží.

Dodavatel www.plastovy-svet.cz je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele po úspěšném splnění smlouvy. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Zaručujeme, že všechna osobní data jsou používána výhradně pro naši potřebu internetového obchodu www.plastovy-svet.cz.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro dodání zboží.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Zákazník může svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to emailem nebo telefonicky:

email: info@plastovy-svet.cz

mobil: +420 734 578 061

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Momentem uzavření kupní smlouvy zákazník přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, jestliže nebylo v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.plastovy-svet.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2013