+420 734 578 061

Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba na zboží v internetovém obchodě www.plastovy-svet.cz je podle zákona 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v momentě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem, případně vyzvednuta na dodejním místě.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.plastovy-svet.cz.

Zákazník je povinen pečlivě zkontrolovat dodané zboží, zda není jeho obal jakkoliv poničen. V takovém případě je zákazník oprávněn poškozené zboží od smluvního přepravce nepřevzít a kontaktovat internetový obchod.

Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci:

- zboží s prošlou záruční dobou v den předložení zboží k reklamaci, tzn. po 24 měsících
- zboží bez předložení dokladu o zakoupení nebo alespoň čísla objednávky
- zboží poškozené nevhodným používáním (překročení nosnosti police, mechanickým poškozením, chybnou manipulací, apod.)

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží, je nutností pořídit snímky poničeného zboží, popř. jeho částí, a kontaktovat internetový obchod, kde bude informován o dalším postupu reklamace.

email: info@plastovy-svet.cz
mobil: +420 734 578 061

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) a postupovat dle pravidel tam uvedených.

Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na s internetovým obchodem pro vyřešení nastalé situace.